Внесете уют във Вашия дом с Радев Арт

Публикувано от:

Не чакайте есента, за да обновите жилището си. Осъществете всичките си планове още сега! Вече не е необходимо да се чудите какво точно липсва на интериора Ви. Защото ние от Радев Арт можем да Ви помогнем за създадете една неповторима атмосфера. Как ли?

Камините са прекрасен акцент, който би могъл да се впише във всяка една стая. В зависимост от пространството, с което разполагате ние бихме могли да Ви предложим различни по големина и стилове камини. Разбира се, ...

Прочети още →
0

Interesting facts about fireplaces

Публикувано от:

Since ancient times people have used the fireplace for heating and to create comfort in the family home. In Bulgaria in the past, the fireplace as a primitive hearth served only for heating, cooking and lighting. In the evenings the whole family used to gather around the fireplace. It was a major symbol of family life and domestic culture.

Modern fireplaces are an integral part of the architectural design of the house and are built as heating appliances ...

Прочети още →
0

The peculiar history of the fireplace

Публикувано от:

The peculiar history of the fireplace

The storage and maintenance of fire has changed and improved over time. The profession of the lumberjack was vital. These people used to work tirelessly and are responsible for the warmth and comfort in the Middle Ages. To build a fire and to maintain it, wood, peat, twigs and dried dung were the only sources of heat. Until the invention of matches in the 19th century the only sources of fire were ...

Прочети още →
0

Интересные факты о каминах

Публикувано от:

С древних времен люди использовали камин для отопления и создать комфорт в семейном доме. В прошлом в Болгарии, домашний очаг как примитивный камин, служил в качестве отопления, приготовления пищи и освещения. Вечером вся семья собиралась вокруг него. Это было главным символом ...

Прочети още →
0

The fireplace is….?

Публикувано от:

The fireplace is not only a way for heating, it creates a unique atmosphere, sense of romance. The fireplace itself should be constructed, so it fits to the maximum into the interior (exterior, if external), to be the biggest highlight in any room and to grab you. It is and should be like a work of art!

To achieve all this, we and you – our customers have to follow some guidelines so we are precise.
If you ...

Прочети още →
0

Необыкновенная история камина

Публикувано от:

Необыкновенная история камина

Хранение и поддержание огня с течением времени изменилось и улучшилось. Профессия лесоруба всегда имела жизненно важное значение. Эти люди работали не покладая рук и несут ответственность за тепло и уют в Средневековье. Древесина, торф, веточки и высушенный навоз были единственными источники зажиганием огня.

До изобретения ...

Прочети още →
0

Камин это…?

Публикувано от:

Камин не только способ для отопления, он создает неповторимую атмосферу и романтику … Сам по себе он должен быть построен таким образом, чтобы максимально вписаться в интерьере (экстерьере, если камин внешний), чтобы быть самым большим фокусом комнаты, чтобы захватить вас, двумя словами, как произведение искусства!

Для того, чтобы достичь всего этого,оба-мы и вы – наши клиенты,должны следовать некоторые рекомендации, чтобы все мы были последовательными. Если вы теперь начинаете строить свой дом и хотите иметь камин в нем, подумайте ...

Прочети още →
0

Интересни факти за камините

Публикувано от:

Още от древни времена хората използват камината, както за отопление, така и създават уют в семейното огнище. В миналото в България домашното огнище в качеството си на примитивна камина е служело за отопление, готвене и осветление. Вечер цялото семейство се събирало около него. То било основен символ на семейния бит и домашната култура.

Съвременните камини са част от архитектурния проект на жилището и се изграждат като уреди за отопление, които да са в унисон с интериора му. В миналото в центъра на повечето селски къщи, по ...

Прочети още →
10

Необичайната история на камината

Публикувано от:

Необичайната история на камината

Съхранението и поддържането на огъня с течение на времето се е променило и усъвършенствало. Професията на дървосекача е била жизнено необходима. Тези хора са работели неуморно и са носели отговорността за топлината и комфорта в Средновековието. Дървесината, торфа, съчките и изсушената тор са били единствените източници на топлина, за да бъде запален огън и да се поддържа горенето му. До изобретяването на кибритените клечки в 19 ти век единствените източници за запалване на огън ...

Прочети още →
4

Камината е…?

Публикувано от:

Камината е не само начин, средство за отопление, тя създава един неповторим уют, романтика… Сама по себе си трябва да бъде изградена, така че максимално да се впише в интериора(екстериора, ако е външна), да бъде най-големият акцент в помещението, да те грабне, с  две думи, да е като произведение на изкуството!

За да постигнем всичко това, ние и вие – нашите клиенти, трябва да следваме някои насоки, да бъдем последователни.

Ако сега започвате изграждането на вашето жилище и желаете ...

Прочети още →
4